บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการในแต่ละงวด

หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม เงื่อนไขและข้อจำกัดในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผล

วันแรกที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (XD) วันที่จ่าย ประเภท เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ
10/03/2566 17/05/2566 เงินสด 0.13 หุ้น 01/012565 - 31/12/2565