บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์:
PLUS
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้และเครื่องดื่มต่างๆ
เลขทะเบียนบริษัท:
0107564000235
ทุนจดทะเบียน:
335,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว:
335,000,000 บาท
จำนวนหุ้น:
670,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น:
0.50 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์:
โทรสาร:
เว็บไซต์:

สาขา 1 (คลังสินค้า)

29/88 หมู่ที่ 8 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ซ. 4 (ถนนสุขาภิบาล 2) ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

สาขา 2 (โรงงานและคลังสินค้า)

129 หมู่ที่ 6 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

สาขา 3 (คลังสินค้า)

78 หมู่ที่ 4 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท:
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่:
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์:
โทรสาร:
เว็บไซต์:

ผู้สอบบัญชี

ชื่อ:
นางสาวสาวิตรี องค์สิริมีมงคล
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10449)
นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9052)
นางสาวโศภิษฐ์ พรหมพล
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10042)
นายณัฐพงษ์ ตันติจัตตานนท์
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8829)
บริษัท:
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ที่อยู่:
ชั้น 50 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์:
โทรสาร:
เว็บไซต์: