25 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์บริษัท
อ่านเพิ่มเติม
22 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
อ่านเพิ่มเติม
22 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
22 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
22 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
17 มกราคม 2567
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน IPO สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
02 มกราคม 2567
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
21 พฤศจิกายน 2566
กำหนดวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
29 กันยายน 2566
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม