การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ฉบับเต็ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
สิ่งที่แนบมาด้วย
แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2566
ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 2567
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
ขั้นตอน วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ ก
หนังสือมอบฉันทะ ข
หนังสือมอบฉันทะ ค
แบบฟอร์มส่งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567