รายได้จากการขาย

(ล้านบาท)

กำไรจากการดำเนินงาน

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

ฐานะการเงิน

(ล้านบาท)

รายได้จากการขายประจำงวด FY2566

ตารางเเสดงข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท 2563 2564 2565 2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 688.43 726.54 1,452.24 1,684.59
หนี้สินรวม 412.86 365.34 198.66 329.98
ส่วนของผู้ถือหุ้น 275.57 361.20 1,253.58 1,354.61
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 250.00 250.00 335.00 335.00
รายได้รวม 1,106.47 1,009.47 1,457.41 1,436.62
กำไรสุทธิ 57.22 85.63 207.63 188.05
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.17 0.34 0.28
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.70 15.90 23.88 15.00
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%) 23.10 23.71 25.72 14.42
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.20 8.48 14.25 13.09