บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือแนวทางการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะมีการทบทวนและปรับปรุงทุกปีเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการให้ความสำคัญในการนำไปปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน มีความโปร่งใส และเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ และเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ

ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 ดังนี้

นโยบายการกับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
คำประกาศเจตนารมณ์ CAC
File Downloads

นโยบายอื่นๆ

นโยบายการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร
ดาวน์โหลด
นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
ดาวน์โหลด
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ดาวน์โหลด
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและ แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด
ดาวน์โหลด
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
นโยบายด้านการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด
นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ดาวน์โหลด
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด
นโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้
ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ดาวน์โหลด
นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ดาวน์โหลด
นโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กร
ดาวน์โหลด
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
ดาวน์โหลด
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด
นโยบายการพัฒนานวัตกรรม
ดาวน์โหลด