ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

3,401

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

93.47%

ณ วันที่ 13/03/2567


ผู้ถือหุ้นรายย่อย

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

(Free Float)

3,547

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

(% Free Float)

34.52 %

ณ วันที่ 13/03/2566

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 นายพลแสง แซ่เบ๊ 230,680,600 34.43
2 น.ส. อมรรัตน์ เกษวิเศษ 100,656,200 15.02
3 นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 51,207,500 7.64
4 Mr. Xueduan Ma 37,275,400 5.56
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 24,027,948 3.59
6 Mr. Wa Yan Mok 24,000,200 3.58
7 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ 20,500,200 3.06
8 นายสุเมธ ศรีฉันทะมิตร 16,616,900 2.48
9 นายสุรชัย แซ่เบ๊ 16,350,000 2.44
10 น.ส. ณัฐรินทร์ สีตลานุสนธิ์ 13,910,900 2.08
11 Mr. Zheng Ruan 11,764,600 1.76
12 นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดยบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10,247,500 1.53
13 นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล 8,161,000 1.22
14 Mrs. Mingying Dai 8,000,200 1.19