11 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
07 กรกฎาคม 2566
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน IPO สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม
09 มิถุนายน 2566
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
อ่านเพิ่มเติม
09 มิถุนายน 2566
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 08 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2566
การแผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
02 พฤษภาคม 2566
ประวัติกรรมการเข้าใหม่
อ่านเพิ่มเติม
02 พฤษภาคม 2566
ประวัติกรรมการเข้าใหม่
อ่านเพิ่มเติม
02 พฤษภาคม 2566
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) (แก้ไข2)
อ่านเพิ่มเติม
28 เมษายน 2566
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม