03 สิงหาคม 2565
Trading Alert List Information
อ่านเพิ่มเติม
25 กรกฎาคม 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
อ่านเพิ่มเติม
15 มิถุนายน 2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม
19 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม
19 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
19 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
19 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
อ่านเพิ่มเติม
19 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
19 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลสรุปสารสนเทศ
อ่านเพิ่มเติม
19 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
19 พฤษภาคม 2565
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ PLUS เริ่มซื้อขายวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม