27 เมษายน 2566
แจ้งมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
27 เมษายน 2566
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
26 เมษายน 2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
27 มีนาคม 2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ 56-1 One Report ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัท
อ่านเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
23 กุมภาพันธ์ 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม
23 กุมภาพันธ์ 2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
23 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
23 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ
อ่านเพิ่มเติม
23 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
23 มกราคม 2566
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
อ่านเพิ่มเติม
05 มกราคม 2566
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม